Allmänna villkor

Allmänna avtalsvillkor

Dessa medlemsvillkor gäller mellan Activage AB och dess respektive medlemmar. Villkoren tillhandahålls medlemmen vid ingåendet av medlemskapet och vid var tid gällande version av medlemsvillkoren finns även tillgängliga på www.activagecenter.com. Kunden accepterar dessa avtalsvillkor vid genomförd betalning till Activage.

Hantering av personuppgifter

Activage hanterar medlemmarnas personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR
(General Data Protection Regulation).

Följande personuppgifter registreras av Activage i affärssystemet Gymcontrol:

 • Activage registrerar medlemmens namn, adress och personnummer. Dessa uppgifter behövs för att kunna sluta och administrera ett medlemsavtal. Dataskyddsförordningen 6.1b
 • Medlemmens telefonnummer och email registreras för att möjliggöra utskick gällande brådskande information. Dataskyddsförordningen 6.1b
 • Uppgifter om medlemmens hälsa registreras vid behov. Detta krävs för att Activage ska kunna bedriva en säker verksamhet som inte riskerar medlemmens hälsa. Dataskyddsförordningen 6.1d
 • För autogiromedlemskap skickas löpande information mellan Activage och Bankgirocentralen. Dataskyddsförordningen 6.1d
 • Medlemmens email används även för att skicka ut information rörande Activage-aktiviteter. För denna behandling krävs medlemmens samtycke. För nya medlemmar ges detta samtycke på autogiroavtalet.
 • Personuppgifter om medlemmen sparas så länge personen är medlem hos Activage. När medlemskapet avslutats raderas uppgifterna inom 6 månader.
 • Medlem har när som helst rätt att begära ut sina personuppgifter, samt rätt att begära att dessa raderas. Vid begäran om att personuppgifterna ska raderas avslutas också medlemskapet med överenskommen uppsägningstid.

Vid frågor kring vår hantering av personuppgifter, kontakta Kristoffer Sjöberg som är personuppgiftsansvarig på Activage på telefon 070-421 51 58 eller email kristoffer.sjoberg@activage.com. Medlem kan även kontakta Datainspektionen vid frågor gällande GDPR.

Medlemsarmband/plupp

Medlemmar erhåller ett personligt medlemsarmband eller plupp som gäller på Activage Centers anläggningar. Tilldelat medlemsarmband skall registreras vid varje besök samt styrkas med id-handling vid förfrågan. Medlemsarmbandet/pluppen är en värdehandling. Vid förlust av denna skall personal underrättas så att förlorat armband/plupp kan spärras och ersättas med ett nytt, till en kostnad av 200 kronor som debiteras medlemmen.

Trivsel- och ordningsregler

Medlemmen förbinder sig att följa de trivsel- och ordningsregler som gäller för att vistas i Activage lokaler samt följa de anvisningar avseende användning av träningsutrusning som meddelas av personalen. Medlem har under angivna öppettider tillgång till träningsutrustning, massagesäng samt instruktörsledda pass i mån av plats. Rena och lämpliga inneskor skall alltid användas i Activage lokaler. Medlemskapet är avsett för seniorer och åldersgränsen för vistelse i Activages lokaler är 18 år. Missbruk av trivsel- och ordningsregler kan leda till avstängning. Vid avstängning blir medlem skyldig att betala resterande del av bindningstiden. Activage förbehåller sig rätten att bestämma medlemsantal samt rätten att ändra öppettider samt ställa in eller ändra datum och tid för träningspass.

Stöld, skador, förluster

Activage ansvarar ej för förluster eller skador på egendom eller person utöver om sådan skada på person täcks av Activage ansvarsförsäkring som uppstår under eller till följd av vistelse i Activage Center.

Försäkring

Activage är försäkrat via Activage ansvarsförsäkring. Activage har tecknat en utökad ansvarsförsäkring för våra medlemmar och de som vistas i våra lokaler. Försäkringen heter Kundolycksfall och omfattar personskada som genom olycksfall drabbar kund och inträffar i Activage lokaler. Kundolycksfall gäller för kostnader över 1% av pbb och maxutbetalning är 10 pbb/skada. För mer information och fullständiga villkor kontakta Länsförsäkringar.

Start-/baspaket

 • Bindningstid för start-/baspaketet är 8 veckor och ingen uppsägning krävs efter tidens utgång.
 • Start-/baspaketet betalas via faktura (20 dagar) i förskott och i sin helhet. Fakturan skapas i samband med inregistrering och skickas ut via email eller brev.
 • Köp av frukt, övriga förfriskningar samt andra produkter betalas via faktura. Fakturering sker löpande under avtalstiden.
 • Fast medlemskap
 • För Fast medlemskap gäller en avtalstid om 52 veckor. Uppsägning av avtalet skall meddelas åtta veckor innan avtalstidens slut. Uppsägning ska meddelas till personal på centret, via mail eller telefon.
 • Inkommer ingen uppsägning fortlöper medlemskapet tills vidare med åtta veckors uppsägningstid. Uppsägning av avtal ska meddelas till personal på centret, via mail eller telefon.
 • Betalning sker via autogiro, dragningar sker på måndagar varje vecka. Autogiroavtal tecknas separat. Om medlemmen anmäler till banken eller betalningsmottagaren att autogirorutinen ska upphöra är medlemmen skyldig att betala resterande belopp mot faktura.
 • Köp av frukt, övriga förfriskningar samt andra produkter betalas via autogiro. Köp under
  veckan läggs på nästa veckas dragning via autogiro.
 • Paus av medlemskapet beviljas vid längre tids sjukdom (minst två veckor, högst 52 veckor) mot uppvisande av läkarintyg. Läkarintyg ska lämnas in samt godkännas av personal senast 2 veckor efter första sjukdag för att pausen skall vara giltig.

Fast medlemskap

 • För Fast medlemskap gäller en avtalstid om 52 veckor. Uppsägning av avtalet skall meddelas åtta veckor innan avtalstidens slut.
 • Uppsägning ska meddelas till personal på centret, via mail eller telefon.
 • Inkommer ingen uppsägning fortlöper medlemskapet tills vidare med åtta veckors uppsägningstid. Uppsägning av avtal ska meddelas till personal på centret, via mail eller telefon.
 • Betalning sker via autogiro, dragningar sker på måndagar varje vecka. Autogiroavtal tecknas separat. Om medlemmen anmäler till banken eller betalningsmottagaren att autogirorutinen ska upphöra är medlemmen skyldig att betala resterande belopp mot faktura.
 • Köp av frukt, övriga förfriskningar samt andra produkter betalas via autogiro. Köp under veckan läggs på nästa veckas dragning via autogiro.
 • Paus av medlemskapet beviljas vid längre tids sjukdom (minst två veckor, högst 52 veckor) mot uppvisande av läkarintyg. Läkarintyg ska lämnas in samt godkännas av personal senast 2 veckor efter första sjukdag för att pausen skall vara giltig.

Rörligt medlemskap

 • För Rörligt medlemskap gäller ingen bindningstid. Uppsägning av avtal ska ske till personal på centret, via telefon eller mail.
 • Betalning sker via autogiro, dragningar sker på måndagar varje vecka. Autogiroavtal tecknas separat. Om medlemmen anmäler till banken eller betalningsmottagaren att autogirorutinen ska upphöra är medlemmen skyldig att betala resterande belopp mot faktura.
 • Köp av frukt, övriga förfriskningar samt andra produkter betalas via autogiro. Köp under veckan läggs på nästa veckas dragning via autogiro.
 • Medlemskapet kan pausas veckovis. Detta ska meddelas via mail, telefon eller på centret senast kl. 12.00 på torsdagen i veckan innan pausen ska påbörjas.
 • För att pausen ska vara giltigt krävs det alltid ett stoppdatum för pausen. Medlemskapet går igång automatiskt om medlem inte har meddelat fortsatt förlängning av paus. Förlängning av paus skall meddelas senast kl. 12.00 på torsdagen veckan innan medlemskapet går igång igen.

PT-träffar

Ombokning/avbokning av PT-träff ska ske senast 24 timmar innan avtalad tid via mail eller över telefon, vid senare avbokning räknas PT-träff som utnyttjad och ingen återbetalning sker. Ombokning skall godkännas av Activage för att vara giltig. Activage strävar efter att medlemmen i största möjliga mån ska träffa samma PT vid alla sina träffar, dock har Activage rätten att boka medlem hos en annan PT vid sjukdom eller frånvaro.

Prisjustering

Activage förbehåller sig rätten till en årlig prisjustering enligt konsumentprisindex för samtliga medlemskap. För avtal med bindningstid kan Activage utföra en ändring av medlemsavgiften först efter det att bindningstiden gått ut. Prishöjningar informeras via mail en månad innan prisförändringen.